Loading...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.ทส. ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.ทส. ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน สป.ทส. ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารแนบ

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบไตรมาสที่ 2

ขนาดไฟล์:0.60 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 92 ครั้ง