Loading...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ

การตรวจสอบภายในสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

การตรวจสอบภายในสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

การตรวจสอบภายในสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.ทส. โดยส่วนตรวจสอบ 2 ได้ลงพื้นที่ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) เพื่อดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และยานพาหนะ ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ กำหนด โดยวิธีการสอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 19 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

                     ส่วนตรวจสอบ 2 ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ในการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

การตรวจสอบภายในสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

ขนาดไฟล์:7.72 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 80 ครั้ง