Loading...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566) กตน.สป.ทส.

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566) กตน.สป.ทส.

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่1 (ตุลาคม 2565 - มกราคม 2566) กตน.สป.ทส.

เอกสารแนบ

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบที่1

ขนาดไฟล์:6.25 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 192 ครั้ง