Loading...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ถาม-ตอบ

ค้นหาคำถาม

ถาม-ตอบ

คุณสามารถฝากคำถามที่คุณสงสัยกับทางเราได้โดยการกดปุ่ม "แจ้งคำถาม" ด้านข้างนี้

แบบฟอร์มฝากคำถาม

กรณีข้าราชการในส่วนภูมิภาคเดินทางมาเข้ารับการอบรมใน กทม. สามารถเบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายได้หรือไม่

Answer

คำถาม กรณีข้าราชการในส่วนภูมิภาคเดินทางมาเข้ารับการอบรมใน กทม. สามารถเบิกค่าเช่าที่พักเมาจ่ายได้หรือไม่

 

คำตอบ  การเบิกค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรม ต้องเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง หรือไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

ผู้ตอบ: Professional Level Acting Director of the internal audit Internal audit Admin
วันที่ : 24 พ.ย. 60

กรณีข้าราชการระดับชำนาญงานใน สสภ. จำนวน 2 ท่าน ต้องเดินทางเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ สป.ทส. จัดที่ กทม. สามารถแยกพักคนละห้องได้หรือไม่

Answer

คำถาม  กรณีข้าราชการระดับชำนาญงานในสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค จำนวน 2 ท่าน ต้องเดินทางเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ สป.ทส. จัดที่ กทม. ข้าราชการทั้ง 2 ท่าน สามารถแยกพักคนละห้อง
              และนำใบเสร็จมาเบิกค่าห้องพักเดี่ยวซึ่งไม่เกินอัตราห้องละ 1,200.- บาท ได้หรือไม่

 

คำตอบ 1. กรณีปกติ ต้องพักคู่ และนำใบเสร็จมาเบิกไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด (750 บาท : วัน : คน)

  2. กรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจำเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ หัวหน้าส่วนราชการที่จัดฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้

ผู้ตอบ: Professional Level Acting Director of the internal audit Internal audit Admin
วันที่ : 24 พ.ย. 60

ข้าราชการในสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ได้รับอนุญาตให้มาปฏิบัติราชการต่อเนื่อง

Answer

คำถาม  ข้าราชการในสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ได้รับอนุญาตให้มาปฏิบัติราชการต่อเนื่อง ดังนี้

  1. วันที่ 14-15 ม.ค. xx เข้าร่วมประชุมที่ สป.ทส.

  2. วันที่ 16-18 ม.ค. xx ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรมที่ สป.ทส. ดังนั้นจะเบิกค่าเช่าที่พักอย่างไร

 

คำตอบ  1. วันที่ 14-15 มาเพื่อเข้าร่วมประชุม เบิกค่าเช่าที่พัก ดังนี้

       - คืนวันที่ 14 ม.ค. xx เบิกค่าเช่าที่พักตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (จ่ายจริง) หรือ เหมาจ่าย ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

       - คืนวันที่ 15 ม.ค. xx เสร็จสิ้นภารกิจการประชุมแล้ว แต่พักค้างเพื่อรอรับการอบรมในวันที่ 16-18 ม.ค. xx เบิกค่าเช่าที่พัก (จ่ายจริง) ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

              2. วันที่ 16-18 ม.ค. xx เข้าร่วมฝึกอบรม เบิกค่าเช่าที่พัก ดังนี้

      - คืนวันที่ 16-17 ม.ค. xx เบิกค่าเช่าที่พัก (จ่ายจริง) ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

 

ผู้ตอบ: Professional Level Acting Director of the internal audit Internal audit Admin
วันที่ : 16 มิ.ย. 60

เอกสารแนบ

01

ขนาดไฟล์:2.41 Kb | ประเภทไฟล์: .gif | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ
1