Loading...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ

การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ทส 0208/ว36 ลว. 14 พ.ย. 60)

การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ทส 0208/ว36 ลว. 14 พ.ย. 60)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

เอกสารแนบ

แบบรายงานผลตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .docx | ดาวน์โหลด: 98 ครั้ง

หนังสือ-ขอข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 79 ครั้ง