Loading...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ

การประชุมค.ต.ป.ทส. ครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

การประชุมค.ต.ป.ทส. ครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
การประชุม ค.ต.ป.ทส. ครั้งที่ 2/2560 
ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมอินทนิล (ห้อง 301) ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                    ฝ่ายเลขานุการฯ กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค.ต.ป.ทส.) ครั้งที่ 2/2560 ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมอินทนิล (ห้อง 301) ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                    เรื่องเพื่อทราบ 
                        - รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด ทส.
                        - รายงานผลการสอบทานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
                        - การประชุม อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ม.ค. 60
                        - แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง ประจำปีงบประมารณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
                        - การมอบหมายความรับผิดชอบในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ค.ต.ป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
                        - การประเมินส่วนราชการตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
                    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
                        - โครงการประเภทที่ 1 : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ลักษณะที่ 1) โครงการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา กรมทรัพยากรธรณี
                        - โครงการประเภทที่ 3 : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
                           * โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหลวง หนองหานกุมภวาปี จ.อุดรธานี กรมทรัพยากรน้ำ
                           * โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบางระกำ (พื้นที่แก้มลิงลุ่มน้ำยม) จ.พิษณุโลก กรมทรัพยากรน้ำ
 
ภาพบรรยากาศการประชุมฯ