Loading...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ

ค.ต.ป.ทส. ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ค.ต.ป.ทส. ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560 

------------------------------- 
 
                    คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560 โดยได้กำหนดเดินทาง ดังนี้
                    วันที่ 15 มีนาคม 2560 เข้าเยี่ยมชมการทำงานโรงงานไฟฟ้า ณ เขื่อนรัชชประภา และรับฟังการบรรยายด้านการบริหารจัดการป่าต้นน้ำและด้านนิเวศวิทยาของอุทยานแห่งชาติเขาสก
                    วันที่ 16 มีนาคม 2560 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา พร้อมติดตามตรวจสอบโครงการฯ ดังกล่าว และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา
 
ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่
 
วันที่ 15 มีนาคม 2560 รับฟังบรรยายด้านการบริหารจัดการป่าต้นน้ำ
และด้านนิเวศวิทยาของอุทยานแห่งชาติเขาสก
วันที่ 16 มีนาคม 2560
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไทย
- ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์