Loading...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ

กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดธรรมมงคล

กลุ่มตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดธรรมมงคล
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
ณ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดธรรมมงคล
-------------------------
 
                    กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดธรรมมงคล โดยจัดโครงการศึกษาดูงานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานการฝึกอาชีพ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. - 17.00 น. ตามแผนการจัดการความรู้ (KM) เพื่อสร้างให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ที่เกิดเป็นความรู้ใหม่ๆ นำไปพัฒนาการทำงานและรวบรวมองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
 
ภาพบรรยากาศ