Loading...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบ 3 เข้าดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเร่งจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี ในพื้นที่จังหวัดตาก ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบ 3 เข้าดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเร่งจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี ในพื้นที่จังหวัดตาก ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557
การตรวจสอบการดำเนินงาน
โครงการเร่งจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี ของกรมทรัพยากรธรณี
ระหว่างวันที่ 23 - 28 พฤษภาคม 2557
 
 
 
                    กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบ 3 เข้าดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเร่งจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี ในพื้นที่จังหวัดตาก ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้          
                 นางสาวประวีร์รัชย์ เผือกมี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
  นางสาวสุจิตรา พรมฉายา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  นางสาวพิกุล แก้วรากมุข นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  นางพรชนก อดทน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 
ภาพบรรยากาศ