Loading...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ

การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเร่งจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเร่งจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
การตรวจสอบการดำเนินงาน 
โครงการเร่งจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี ของกรมทรัพยากรธรณี 
ระหว่างวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2557

                    กลุ่มตรวจสอบภายใน ส่วนตรวจสอบ 3 เข้าดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเร่งจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2557 โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้ 
                   นางสาวประวีร์รัชย์ เผือกมี    นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
                   นางสาวสุจิตรา พรมฉายา     นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
                   นางสาวพิกุล แก้วรากมุข      นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่โครงการดังกล่าว