Loading...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ

การตรวจสอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

การตรวจสอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
 
                    กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้มีการกำกับดูแลให้ส่วนราชการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความถูกต้อง โปร่งใส เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งสร้างความมั่นใจแก่สาธารณชนในความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการ โดยทำการสุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2557 พร้อมทั้งเข้าร่วมสังเกตการณ์เสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุอากาศยาน ณ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (ผู้ให้บริการตลาดกลาง) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เกิดความคุ้มค่า และช่วยประหยัดงบประมาณของแผ่นดิน ขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยรวมมีความโปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 
ภาพบรรยากาศ