Loading...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ

การตรวจสอบภายในสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)

การตรวจสอบภายในสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)
การตรวจสอบภายในสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)
 
                    กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.ทส. โดยส่วนตรวจสอบ 2 ได้ลงพื้นที่ดำเนินการสอบทานด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ระหว่างวันที่ 20 - 29 เมษายน 2559 โดยการสอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) ในการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี
 
ภาพบรรยากาศ