Loading...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ

การตรวจสอบภายในสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์)

การตรวจสอบภายในสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์)
การตรวจสอบภายในสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์)

                    กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.ทส. โดยส่วนตรวจสอบ 1 ได้ลงพื้นที่ดำเนินการสอบทานด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครวรรค์) ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2559 โดยการสอบทานเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) ในการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี

ภาพบรรยากาศ