Loading...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ

การประชุม ค.ต.ป.ทส. ชุดที่ 6 ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561

การประชุม ค.ต.ป.ทส. ชุดที่ 6 ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชุดที่ 6 ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

                    กลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่ายเลขานุการฯ  จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 6 ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    เรื่องเพื่อทราบ

  - การรับรางวัลผู้นำองคืกรดีเด่นของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
  - รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัด ทส.
      1. ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมปัญหา สาเหตุแนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ข้อมูลจาก สนย.
      2. ณ วันที่ 19 มกราคม 2561 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง
  - แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  - การประชุมสัมมนาผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เรื่อง ธรรมาภิบาลในการบริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  - ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นในการ
      จัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาคกลาง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
  - การแก้ไขปัญหาเมืองน่านโดยนายกรัฐมนตรี และภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชน (SAND BOX)
  - รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2)
  เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
  - รายงานศักยภาพน้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่ และบัญชีรายชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล
  - การจัดส่งสำเนารายงานผลการสอบทานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 30 ก.ย. 60 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  เรื่องเพื่อพิจารณา
  - แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  - กำหนดจัดประชุม ค.ต.ป.ทส. ครั้งต่อไป