Loading...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ

ค่าตอบแทน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

25 มิ.ย. 63

กค0408.5/ว55 ลว.24 มี.ค.63 เรื่องการอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 2.84 Mb ดาวน์โหลด: 3882 ครั้ง
9 พ.ย. 61

ทส0201.8/ว3382 ลว.24 ก.ย. 61 เรื่องการคำนวณค่าจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานส่วนราชการ

9 พ.ย. 61

กค0402.5/ว85 ลว. 6 ก.ย. 61เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

2 เม.ย. 61

กค 0420/ว169 ลว. 2 เม.ย. 61 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

19 ก.ย. 60

ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลว. 19 ก.ย. 60 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 2.01 Mb ดาวน์โหลด: 3875 ครั้ง
23 ก.ค. 58

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว80 ลว. 23 ก.ค. 58 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

28 เม.ย. 58

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว38 ลว. 28 เม.ย. 58 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

25 พ.ย. 56

กค 0406.4/ว132 ลว. 25 พ.ย. 56 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

จำนวนทั้งหมด 10 รายการ
1 2