Loading...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ

ค่าตอบแทน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

25 ก.ย. 60

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว158 ลว. 25 กันยายน 2560 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

18 เม.ย. 63

พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด: 4568 ครั้ง
24 มี.ค. 63

ที่ กค0408.5/ว55 ลว.24 มี.ค.63 เรื่องการอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

24 ก.ย. 61

ทส0201.8/ว3382 ลว.24 ก.ย. 61 เรื่องการคำนวณค่าจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานส่วนราชการ

6 ก.ย. 61

กค0402.5/ว85 ลว. 6 ก.ย. 61เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

2 เม.ย. 61

กค 0420/ว169 ลว. 2 เม.ย. 61 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

19 ก.ย. 60

ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลว. 19 ก.ย. 60 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

23 ก.ค. 58

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว80 ลว. 23 ก.ค. 58 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

จำนวนทั้งหมด 12 รายการ
1 2