Loading...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ

การจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 ธ.ค. 58

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว503 ลว. 16 ธ.ค. 58 เรื่อง คู่มือแก้ไขสัญญางวดงานงวดเงิน

29 ต.ค. 58

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว423 ลว. 29 ต.ค. 58 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดหาพัดสุด้วยวิธีตลาดอิิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)

21 ก.ย. 58

ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว109 ลว. 21 ก.ย. 58 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดาคาอิเล็กทรอนิกส์

28 ส.ค. 58

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลว. 28 ส.ค. 58 เรื่อง การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัดสุด้วยวิธีตลาดอิิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidd

13 ส.ค. 58

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว283 ลว. 13 ส.ค. 58 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัดสุด้วยวิธีตลาดอิิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding

24 ก.ค. 58

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว258 ลว. 24 ก.ค. 58 เรื่อง ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพ่ิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วย

3 ก.ค. 58

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว68 ลว. 3 ก.ค. 58 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

23 มิ.ย. 58

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว213 ลว. 23 มิ.ย. 58 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในกรณีส่วนราชการนำร่องดำเนินการจัดหาพัสดุใหม่ ภายหลังดำเนินการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธี

จำนวนทั้งหมด 24 รายการ
1 2 3 >