Loading...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ

การจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

25 มิ.ย. 61

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว289 ลว. 25 มิ.ย. 61 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า

2 พ.ค. 61

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว208 ลว. 2 พ.ค. 61 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา

23 เม.ย. 61

กค 0433/ว191 ลว. 23 เม.ย. 61 เรื่อง จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

11 เม.ย. 61

ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว185 ลว. 11 เม.ย. 61 เรื่อง ขอแจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ 2)

10 เม.ย. 61

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว155 ลว. 23 มี.ค. 61 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา

24 ส.ค. 60

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว320 ลว. 24 ส.ค. 60 เรื่อง การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.24 Mb ดาวน์โหลด: 30 ครั้ง
24 ส.ค. 60

ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลว. 24 ส.ค. 60 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.40 Mb ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง
16 ธ.ค. 58

ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว503 ลว. 16 ธ.ค. 58 เรื่อง คู่มือแก้ไขสัญญางวดงานงวดเงิน

จำนวนทั้งหมด 31 รายการ
1 2 3 4 > >>