Loading...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำถาม

การฝึกอบรม

การฝึกอบรมสามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ...

ค่าเช่าที่พัก

ข้าราชการในสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ได้รับอนุญาตให้มาปฏิบัติราชการต่อเนื่อง ดังนี้

1. วันที่ 14-15 ม.ค. xx เข้าร่วมประชุมที่ สป.ทส.

2. วันที่ 16-18 ม.ค. xx ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรมที่ สป.ทส. ดังนั้นจะเบิกค่าเช่าที่พักอย่างไร

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ
1