Loading...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ

อำนาจหน้าที่ กตน.

อำนาจหน้าที่ กตน.

ส่วนอำนวยการ

 1. ตรวจสอบและจัดทำรายงานการตรวจสอบติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และจัดทำรายงานตามแบบ สงป. 301 และ สงป. 302
 3. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มตรวจสอบภายในที่อยู่ในความรับผิดชอบ และภาพรวมของกลุ่มตรวจสอบภายใน
 4. รับผิดชอบนำข้อมูลผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีบันทึกในระบบ Sar IPA
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ/สารบรรณ

  5.1 บันทึกการรับ-ส่ง หนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดส่งหนังสือราชการ

  5.2 รวบรวมหนังสือรับ/เรื่องที่ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน เสนอผู้อำนวยการกลุ่มฯ และแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ภายใน
        กลุ่มตรวจสอบภายใน

  5.3 ร่างหนังสือโต้ตอบ พิมพ์หนังสือต่างๆ

  5.4​ ออกเลขหนังสือทั่วไปและออกเลขที่คำสั่ง

            5.5 จัดเก็บเอกสาร ระเบียบ หนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่และค้นหาง่าย

        6. จัดทำบัญชีการเบิกจ่าย และขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวมทั้งจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ และจัดทำรายงานพัสดุ
           คงเหลือประจำปี

       7.ควบคุมบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ ทะเบียนคุมวันลา และจัดทำงบเดือนเวลาทำการของข้าราชการและพนักงานราชการ

      8. ควบคุมดูแล อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์อื่นๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และจัดทำหนังสือ
          แจ้งการซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ กรณีที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

      9. ควบคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกล การถ่ายเอกสาร พร้อมจัดทำทะเบียนคุม

      10. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมของกลุ่มตรวจสอบภายใน

.     11. ควบคุมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของกลุ่มตรวจสอบภายใน

      12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ส่วนตรวจสอบ 1

 1. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงิน การบัญชี ผลการดำเนินงานและกระบวนการทำงาน การปฏิบัติตามมาตรฐาน และ/หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งของทางราชการ และระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนตรวจสอบ 1
 2. ให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในต่อปลัดกระทรวง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) หน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 3. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในตามหนังสือสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ตรวจสอบและจัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รายไตรมาส)
 7. ประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน และจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
 8. ประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9. เป็นนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของกลุ่มตรวจสอบภายใน
 10. ผู้สอบบัญชีกองทุนสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 11. จัดทำรายงานประจำปีของส่วนตรวจสอบ 1
 12. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มตรวจสอบภายในที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 13. สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นรายไตรมาส
 14. สรุปรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 15. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
  ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานส่วนกลาง และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่), 4 (นครสวรรค์), 6 (นนทบุรี), 8 (ราชบุรี), 11 (นครราชสีมา), 14 (สุราษฎร์ธานี) กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

ส่วนตรวจสอบ 2

 1. ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาวของส่วนตรวจสอบ 2
 2. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาวเป็นภาพรวมของกลุ่มตรวจสอบภายใน
 3. จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Engagement) ของส่วนตรวจสอบ 2
 4. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงิน การบัญชี ผลการดำเนินงานและกระบวนการทำงาน การปฏิบัติตามมาตรฐาน และ/หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งของทางราชการ และระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนตรวจสอบ 2
 5. ให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในต่อปลัดกระทรวงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) หน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 6. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ตามหนังสือสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 8. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยรับตรวจที่เข้าตรวจสอบ
 9. ตรวจสอบตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.2/ว 342 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้ตรวจสอบภายภาคราชการ ด้านการเงินและบัญชีของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยรายการ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ สินทรัพย์และวัสดุ และค่าใช้จ่าย
 10. ทบทวนการจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน
 11. ประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน
 12. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มตรวจสอบภายในที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 13. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 14. จัดทำรายงานประจำปีของส่วนตรวจสอบ 2
 15. จัดทำรายงานประจำปีภาพรวมของกลุ่มตรวจสอบภายใน
 16. เป็นคณะทำงาน PMQA
 17. การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 18. รวบรวม และสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นรายไตรมาส
 19. สรุปรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 20. สอบทานรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 21. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

          ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง), 5 (นครปฐม), 9 (อุดรธานี), 12 (อุบลราชธานี), 15 (ภูเก็ต) กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ส่วนตรวจสอบ 3

 1. ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาวของส่วนตรวจสอบ 3
 2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Engagement) ของส่วนตรวจสอบ 3
 3. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงิน การบัญชี ผลการดำเนินงานและกระบวนการทำงาน การปฏิบัติตามมาตรฐาน และ/หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งของทางราชการ และระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนตรวจสอบ 3
 4. ให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในต่อปลัดกระทรวง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) หน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 5. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี พร้อมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ
 6. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน สป.ทส. ตามหนังสือสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยรับตรวจที่เข้าตรวจสอบ
 8. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9. ตรวจสอบตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.2/ว342 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ด้านความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 4 ระบบงานของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 10. รายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงของหน่วยรับตรวจของหน่วยรับตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบตามข้อ 9
 11. รายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงของหน่วยรับตรวจในภาพรวมกลุ่มตรวจสอบภายใน ตามประเด็นที่กำหนดในหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.2/ว342 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
 12. รวบรวม สรุปประเด็นปัญหาและข้อบกพร่องด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและอื่นๆ ตามข้อทักท้วง ข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด ที่เข้าตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงานในส่วนกลาง)
 13. รวบรวม และสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นรายไตรมาส
 14. รวบรวม สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และจัดทำรายงานภาพรวมของกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส
 15. สรุปรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 16. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มตรวจสอบภายในที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 17. เป็นคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 18. จัดทำรายงานประจำปีของส่วนตรวจสอบ 3
 19. ตรวจสอบและจัดทำรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รายไตรมาส)
 20. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

          ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานส่วนส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก), 7 (สระบุรี), 10 (ขอนแก่น), 13 (ชลบุรี), 16 (สงขลา) กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรธรณี กรมควบคุมมลพิษ