Loading...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ

ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ

ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกรอบคุณธรรม (ทส0208/ว3884 ลว. 3 ธ.ค. 64)

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกรอบคุณธรรม (ทส 0208/538 ลว. 29 ธ.ค. 63)

ฎบัตรการตรวจสอบภายในปี 2563 และกรอบคุณธรรม

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (ทส 0208/ว3853 ลว. 31 ต.ค. 61)

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (ทส 0208/ว4973 ลว. 28 ธ.ค. 60)

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (ทส 0208/ว4106 ลว. 17 พ.ย. 59)

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (ทส 0208/135 ลว. 13 ม.ค. 59)

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (ทส 0208/ว2640 ลว. 20 ต.ค. 57)

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (ทส 0208/ว3336 ลว. 24 ต.ค. 56)

ฎบัตรการตรวจสอบภายใน (ทส 0208/ว205 ลว. 21 ม.ค. 56)