Loading...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of Internal Audit

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

     ตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส ใส่ใจในความถูกต้อง ปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ